Regulamin sprzedażyRegulamin sklepu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów, zasady korzystania ze Sklepu oraz zawierającym informacje niezbędne dla Klientów Sklepu.

Sklep internetowy w domenie www.modanarobotki.pl (zwany dalej „Sklepem) prowadzony jest przez Wydawnictwo Ediba Polska sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy  w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000278686, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 162 lokal 7, 02-952 Warszawa, NIP 525-238-93-13, REGON 140910067, nr telefonu: + 606 100 901, adres poczty elektronicznej: zamowienia@ediba.com lub kontakt@modanarobotki.pl, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Klient – osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, a także osoba, która nie posiada jeszcze konta w Sklepie, ale jest w trakcie wybierania towarów lub składania zamówienia.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zdefiniowana w art.22.1 Kodeksu cywilnego.

Konto – konto założone przez Klienta w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Towar – czasopismo „Moda na robótki”.

Ceny Towaru nie zawierają kosztów dostawy, za wyjątkiem prenumeraty. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo wyraźnie informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową i wyraża zgodę na pokrycie tych kosztów.

§ 2 Dokonanie zakupu

W celu dokonania zakupu należy:

- wejść na stronę www.modanarobotki.pl, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego,

- dodać do koszyka towar oraz liczbę egzemplarzy,

- kliknąć w przycisk „Zamawiam” lub „Przejdź do koszyka”,

- wypełnić formularz zamówienia podając kraj, kod pocztowy, email, sposób dostawy i sposób płatności, adres dostawy oraz numer telefonu

- zaznaczyć okienko „Akceptuję regulamin sklepu”

- kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”. Z tą chwilą między Sprzedawcą a Klientem zawarta zostaje na odległość umowa umożliwiającego mu zakup towarów dostępnych w Sklepie. Klient, który jest konsumentem, może odstąpić od tej umowy stosownie do przepisów zawartych  w § 6 Regulaminu. (Czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia zawarcia umowy). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu, a także na stronie Sklepu.

§ 3 Zawarcie i wykonanie umowy

Sprzedawca sprzedaje towary w Sklepie na podstawie zamówień składanych przez Klientów. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą niezbędne jest wejście na stronę www.modanarobotki.pl z wykorzystaniem komputera lub urządzenia elektronicznego.

Na stronie Sklepu prezentowany jest Towar, istotne cechy towaru, cena brutto, koszt dostawy, możliwe sposoby i terminy zapłaty, sposoby i terminy dostarczenia towaru, informacja o ponoszeniu przez konsumenta kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. Przy Towarze, który można zamówić, znajduje się także przycisk „do koszyka”. Należy go wcisnąć w celu zamówienia towaru.

Dodanie towaru do koszyka nie oznacza, że towar ten został zamówiony. Do koszyka można dodawać kolejny Towar, usuwać, zmieniać jego ilość. Można też zrezygnować z dokonania zamówienia.

W celu dokonania zamówienia, należy kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”.

Po dokonaniu powyższych wyborów, w koszyku wymienione są wszystkie towary, które Klient planuje zamówić, ich ceny jednostkowe i cena łączna, sposób, termin i koszt dostawy oraz sposób płatności (i ewentualny koszt dodatkowy wynikający ze sposobu płatności), informacja o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy (Załącznik 1).

Po dokonaniu wyboru sposobu dostawy należy kliknąć przycisk „Dalej” w celu wybrania adresu, pod który ma być wysłany towar oraz numer telefonu. Można też zażądać wystawienia faktury.

Przed złożeniem zamówienia należy złożyć oświadczenia o akceptacji Regulaminu, o tym, że Klient wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty oraz o zgodzie na poniesienie podanych kosztów dostawy i kosztów związanych ze sposobem płatności, a także o zgodzie  na poniesienie kosztów zwrotu towarów przypadku odstąpienia od umowy.

W celu złożenia zamówienia, należy nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

 Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wysyłany jest do niego list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie zamówienia. W liście tym zawarte są istotne elementy zamówienia: nazwy (tytuły) zamówionych towarów, ilości, ceny, sposób i koszty transportu, miejsce i termin dostawy, sposób płatności (i ewentualne dodatkowe koszty wynikające ze sposobu płatności).

Umowa zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia listu elektronicznego (e-maila), o którym mowa w punkcie poprzedzającym, do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł się z nim zapoznać. List elektroniczny (e-mail) stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje (zgodnie z dokonanym przez siebie podczas składania zamówienia wyborem) fakturę.

§ 4 Sposób dostarczenia

Towar dostarcza się Pocztą Polską – listem zwykłym.

§ 5 Wybór sposobu płatności

Dostępne są następujące sposoby płatności:

Przelewem (nr konta: 95 1030 0019 0109 8533 0000 9713).

Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 6 Dostawa Towaru

Listy oraz paczki pocztowe nadawane są przez Sprzedawcę raz w tygodniu (w środy) i doręczane są pod wskazany przez Kupującego adres w terminie od 2 do 7 dni roboczych od dnia nadania.

Listy opłacone przelewem Sprzedawca nadaje w dniu uznania rachunku bankowego lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas podczas składania zamówienia.

Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 7 Reklamacje

 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.

Klient ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.

Klient ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.

Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu  powinny być zgłaszane na piśmie, na adres Sprzedawcy lub listem elektronicznym na adres: kontakt@modanarobotki.pl lub zamowienia@ediba.com.

Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Klienta, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy, numeru zamówienia) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.

W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Klienta o dodatkowe informacje.

Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Klienta.

W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.

Klient, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Klient, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej  

§ 8 Odstąpienie od umowy

(dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami)

 Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem Sklepu  ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (Wydawnictwo Ediba Polska sp. z o.o., ul. ul. Wiertnicza 162 lokal 7, 02-952 Warszawa, NIP 525-238-93-13, REGON 140910067, nr tel.: +48 606 100 901, adres e-mail: zamowienia@ediba.com.) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być kompletny, zapakowany w należyty sposób i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Klienta) i w miarę możliwości zapakowany w oryginalne opakowanie.

 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 W celu złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.

Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędny jest dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Niezbędne jest też posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Warunkiem korzystania ze Sklepu (w tym do dokonania zakupu oraz założenia Konta) jest wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies oraz włączenie funkcji obsługi tych plików w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu. Informacja o plikach cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

Nazwa Sklepu, jego znak graficzny i wszelkie znaki słowno-graficzne zamieszczone na stronie www.modanarobotki.pl są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi i jako takie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku „Prawo własności przemysłowej” (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117). Dotyczy to także znaków graficznych należących do banków producentów oferowanych w Sklepie towarów (w tym wydawców) lub innych przedsiębiorców.

Korzystanie z Internetu wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich udostępnienia.

Treści prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert.

Regulamin wchodzi w życia 10 września 2017 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat: 

Wydawnictwo Ediba Polska sp. z o.o., ul. Wiertnicza 162 lokal 7, 02-952 Warszawa, nr telefonu: +48 606 100 901, nr faksu: …, adres e-mail: zamowienia@ediba.com

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*):

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………….

- Data ………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów